ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hēi (จู้อิน ㄏㄟ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨭆
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ