ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hóu (จู้อิน ㄏㄡˊ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡞥
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡟑
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡹵
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 帿
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢜴
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣔹
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣣠
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣣡
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥈑
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥚦
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦑚
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦚥
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦞈
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦞕
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧇹
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧮶
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧼵
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩃺
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪃶
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪑻