ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

guang3 (จู้อิน ㄍㄨㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ guǎng