ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

guang1 (จู้อิน ㄍㄨㄤ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ guāng