ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

guang1 (จู้อิน ㄍㄨㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ guāng