ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ga4 (จู้อิน ㄍㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ