ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fěi (จู้อิน ㄈㄟˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠏿
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢾺
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣍧
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥟍
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥠶
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦃄
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦈗
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧍃
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧕒
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧕿
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩄼
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩦎