ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

diao3 (จู้อิน ㄉㄧㄠˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ diǎo