ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

diǎo (จู้อิน ㄉㄧㄠˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ