ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dia (จู้อิน ˙ㄉㄧㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ diǎ.