ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

diǎ (จู้อิน ㄉㄧㄚˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ