ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

diū (จู้อิน ㄉㄧㄡ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠲍
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢒝