ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dang (จู้อิน ˙ㄉㄤ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dāng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dǎng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dàng.