ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dèn (จู้อิน ㄉㄣˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ