ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

cyun4

 1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𠓾
 7. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𠩯
 8. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 9. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 10. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 11. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 12. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 13. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 14. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰏁
 15. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 16. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𢙨
 17. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 18. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 19. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 20. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 21. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 22. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𣗎
 23. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 24. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𪴙
 25. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 26. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 27. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 28. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 29. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 30. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 31. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 32. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 33. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 34. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 35. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 36. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 37. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 38. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 39. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰬲
 40. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 41. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 42. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𧊲
 43. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 44. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 45. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 46. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 47. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 48. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 49. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 50. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𨚲
 51. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 52. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 53. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 54. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𱆈