ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chuái (จู้อิน ㄔㄨㄞˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ