ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chu (จู้อิน ˙ㄔㄨ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chū.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chú.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chǔ.
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chù.