ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chi (จู้อิน ˙ㄔ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chī.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chí.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chǐ.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chì.