ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bai4 (จู้อิน ㄅㄞˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ bài