ดูเพิ่ม: bei, Bei, bei-, bēi, และ bèi

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

běi (จู้อิน ㄅㄟˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡰯
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧉥
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧋲
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ