ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ao1 (จู้อิน )

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ āo