ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 鍛鍊
(ศัพท์นี้ 锻炼 คือรูป ตัวย่อ ของ 鍛鍊)
หมายเหตุ: