ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 超過
(ศัพท์นี้ 超过 คือรูป ตัวย่อ ของ 超過)
หมายเหตุ: