ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 國家
(ศัพท์นี้ 国家 คือรูป ตัวย่อ ของ 國家)
หมายเหตุ: