nF

(เปลี่ยนทางจาก )
U+338B, ㎋
SQUARE NF

[U+338A]
CJK Compatibility
[U+338C]

ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

nF

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ นาโนฟารัด ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของความจุไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 10−9 ฟารัด