Braille Q.svg
U+281F, ⠟
BRAILLE PATTERN DOTS-12345

[U+281E]
Braille Patterns
[U+2820]

ข้ามภาษาแก้ไข

 

ตัวอักษรแก้ไข

 1. อักษรไทย สระ (เขียนหลังจากพยัญชนะ)
 2. อักษรลาว สระ (เขียนหลังจากพยัญชนะ)
 3. อักษรละติน
  (ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ) อักษร q
  (ภาษาอังกฤษ) อักษร q (อ้างถึงอักษรกรีก ϙ/ϟ)
  (ภาษาเฮาซา, ภาษาอิกโบ, ภาษาโยรูบา) ทวิอักษร kw
  (ภาษาฮังการี) อักษร ö
  (ภาษาแอลเบเนีย) ทวิอักษร rr