ภาษาไทยแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

  • RTGS: e

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ʔêː/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.
  • คำอ่านภาษาไทย:เอ้

คำวิเศษณ์แก้ไข

เอ้

  1. สำคัญ, หัวโจก (มักใช้ในทางตำหนิ)
    เขาเป็นตัวเอ้ในการชวนเพื่อนหนีโรงเรียน

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 1431.