ดูเพิ่ม: สมัย และ สมุย

ภาษาบาลีแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

สมย ช.

  1. ขณะ, ครั้ง, เวลา, ฤดู, โอกาส
    พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ พ.ศ.๒๕๓๘ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๑, พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑ [301]
    เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ
    สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี

การผันรูปแก้ไข

คำสืบทอดแก้ไข

  • ไทย: สมัย