ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • สบ-ประ-หมาด

คำกริยาแก้ไข

สบประมาท

[1] แสดงกิริยาวาจาดูถูกดูหมิ่น