วิกิพจนานุกรม:การถอดอักษรภาษาพม่า

ภาษาพม่า ใช้อักษรพม่าในชุดอักษรสำหรับภาษาพม่า การถอดอักษรภาษาพม่าควบคุมโดย มอดูล:Mymr-translit

หมายเหตุ: การถอดอักษรเป็นการเปรียบเทียบกับอักษรไทย การออกเสียงที่แท้จริงอาจไม่เป็นไปตามรูปที่ปรากฏ

က = ก ခ = ข ဂ = ค ဃ = ฆ င = ง
စ = จ ဆ = ฉ ဇ = ช ဈ = ฌ ဉ/ည = ญ
ဋ = ฏ ဌ = ฐ ဍ = ฑ ဎ = ฒ ဏ = ณ
တ = ต ထ = ถ ဒ = ท ဓ = ธ န = น
ပ = ป ဖ = ผ ဗ = พ ဘ = ภ မ = ม
ယ = ย ရ = ร လ = ล ဝ = ว ရှ = ศ
သ = ส ဿ = สฺส ဟ = ห ဠ = ฬ အ = อ
ဣ = อิ ဤ = อี ဥ = อุ ဦ = อู ဧ = เอ
ဩ = ออ̂ ဪ = เอาะ ့ = –̥ း = –:
္ = –ฺ ် = –์ ျ = –ฺย ြ = –ฺร ွ = –ฺว ှ = หฺ–
ါ/ာ = –า ိ = –ิ ီ = –ี ု = –ุ ူ = –ู
ေ/ဵ = เ– ဲ = แ– ံ = –ํ ို = โ– ို‧် = ไ––์
ေါ/ော = –อ̂ ေါ်/ော် = เ–าะ ေါ‧်/ော‧် = เ–า–์
၀ = ๐ ၁ = ๑ ၂ = ๒ ၃ = ๓ ၄ = ๔
၅ = ๕ ၆ = ๖ ၇ = ๗ ၈ = ๘ ၉ = ๙