ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ราชการ + บริหาร + ส่วนท้องถิ่น

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ราด-ชะ-กาน-บอ-ริ-หาน-ส่วน-ท้อง-ถิ่น

คำนามแก้ไข

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

  1. (กฎหมาย) การปกครอง ดูแล จัดการ และการให้บริการของรัฐ ที่รัฐกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการดำเนินการ เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในท้องที่นั้น โดยจัดเป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

คำพ้องความแก้ไข

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 995.