⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+2A000 ถึง U+2A6DF

← ดูส่วนก่อนหน้า

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2A000 (172032) 𪀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A000
U+2A001 (172033) 𪀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A001
U+2A002 (172034) 𪀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A002
U+2A003 (172035) 𪀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A003
U+2A004 (172036) 𪀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A004
U+2A005 (172037) 𪀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A005
U+2A006 (172038) 𪀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A006
U+2A007 (172039) 𪀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A007
U+2A008 (172040) 𪀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A008
U+2A009 (172041) 𪀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A009
U+2A00A (172042) 𪀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A00A
U+2A00B (172043) 𪀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A00B
U+2A00C (172044) 𪀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A00C
U+2A00D (172045) 𪀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A00D
U+2A00E (172046) 𪀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A00E
U+2A00F (172047) 𪀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A00F
U+2A010 (172048) 𪀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A010
U+2A011 (172049) 𪀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A011
U+2A012 (172050) 𪀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A012
U+2A013 (172051) 𪀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A013
U+2A014 (172052) 𪀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A014
U+2A015 (172053) 𪀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A015
U+2A016 (172054) 𪀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A016
U+2A017 (172055) 𪀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A017
U+2A018 (172056) 𪀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A018
U+2A019 (172057) 𪀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A019
U+2A01A (172058) 𪀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A01A
U+2A01B (172059) 𪀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A01B
U+2A01C (172060) 𪀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A01C
U+2A01D (172061) 𪀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A01D
U+2A01E (172062) 𪀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A01E
U+2A01F (172063) 𪀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A01F
U+2A020 (172064) 𪀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A020
U+2A021 (172065) 𪀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A021
U+2A022 (172066) 𪀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A022
U+2A023 (172067) 𪀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A023
U+2A024 (172068) 𪀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A024
U+2A025 (172069) 𪀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A025
U+2A026 (172070) 𪀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A026
U+2A027 (172071) 𪀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A027
U+2A028 (172072) 𪀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A028
U+2A029 (172073) 𪀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A029
U+2A02A (172074) 𪀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A02A
U+2A02B (172075) 𪀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A02B
U+2A02C (172076) 𪀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A02C
U+2A02D (172077) 𪀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A02D
U+2A02E (172078) 𪀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A02E
U+2A02F (172079) 𪀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A02F
U+2A030 (172080) 𪀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A030
U+2A031 (172081) 𪀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A031
U+2A032 (172082) 𪀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A032
U+2A033 (172083) 𪀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A033
U+2A034 (172084) 𪀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A034
U+2A035 (172085) 𪀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A035
U+2A036 (172086) 𪀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A036
U+2A037 (172087) 𪀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A037
U+2A038 (172088) 𪀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A038
U+2A039 (172089) 𪀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A039
U+2A03A (172090) 𪀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A03A
U+2A03B (172091) 𪀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A03B
U+2A03C (172092) 𪀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A03C
U+2A03D (172093) 𪀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A03D
U+2A03E (172094) 𪀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A03E
U+2A03F (172095) 𪀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A03F
U+2A040 (172096) 𪁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A040
U+2A041 (172097) 𪁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A041
U+2A042 (172098) 𪁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A042
U+2A043 (172099) 𪁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A043
U+2A044 (172100) 𪁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A044
U+2A045 (172101) 𪁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A045
U+2A046 (172102) 𪁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A046
U+2A047 (172103) 𪁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A047
U+2A048 (172104) 𪁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A048
U+2A049 (172105) 𪁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A049
U+2A04A (172106) 𪁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A04A
U+2A04B (172107) 𪁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A04B
U+2A04C (172108) 𪁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A04C
U+2A04D (172109) 𪁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A04D
U+2A04E (172110) 𪁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A04E
U+2A04F (172111) 𪁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A04F
U+2A050 (172112) 𪁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A050
U+2A051 (172113) 𪁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A051
U+2A052 (172114) 𪁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A052
U+2A053 (172115) 𪁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A053
U+2A054 (172116) 𪁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A054
U+2A055 (172117) 𪁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A055
U+2A056 (172118) 𪁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A056
U+2A057 (172119) 𪁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A057
U+2A058 (172120) 𪁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A058
U+2A059 (172121) 𪁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A059
U+2A05A (172122) 𪁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A05A
U+2A05B (172123) 𪁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A05B
U+2A05C (172124) 𪁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A05C
U+2A05D (172125) 𪁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A05D
U+2A05E (172126) 𪁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A05E
U+2A05F (172127) 𪁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A05F
U+2A060 (172128) 𪁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A060
U+2A061 (172129) 𪁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A061
U+2A062 (172130) 𪁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A062
U+2A063 (172131) 𪁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A063
U+2A064 (172132) 𪁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A064
U+2A065 (172133) 𪁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A065
U+2A066 (172134) 𪁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A066
U+2A067 (172135) 𪁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A067
U+2A068 (172136) 𪁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A068
U+2A069 (172137) 𪁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A069
U+2A06A (172138) 𪁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A06A
U+2A06B (172139) 𪁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A06B
U+2A06C (172140) 𪁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A06C
U+2A06D (172141) 𪁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A06D
U+2A06E (172142) 𪁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A06E
U+2A06F (172143) 𪁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A06F
U+2A070 (172144) 𪁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A070
U+2A071 (172145) 𪁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A071
U+2A072 (172146) 𪁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A072
U+2A073 (172147) 𪁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A073
U+2A074 (172148) 𪁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A074
U+2A075 (172149) 𪁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A075
U+2A076 (172150) 𪁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A076
U+2A077 (172151) 𪁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A077
U+2A078 (172152) 𪁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A078
U+2A079 (172153) 𪁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A079
U+2A07A (172154) 𪁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A07A
U+2A07B (172155) 𪁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A07B
U+2A07C (172156) 𪁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A07C
U+2A07D (172157) 𪁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A07D
U+2A07E (172158) 𪁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A07E
U+2A07F (172159) 𪁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A07F
U+2A080 (172160) 𪂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A080
U+2A081 (172161) 𪂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A081
U+2A082 (172162) 𪂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A082
U+2A083 (172163) 𪂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A083
U+2A084 (172164) 𪂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A084
U+2A085 (172165) 𪂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A085
U+2A086 (172166) 𪂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A086
U+2A087 (172167) 𪂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A087
U+2A088 (172168) 𪂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A088
U+2A089 (172169) 𪂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A089
U+2A08A (172170) 𪂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A08A
U+2A08B (172171) 𪂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A08B
U+2A08C (172172) 𪂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A08C
U+2A08D (172173) 𪂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A08D
U+2A08E (172174) 𪂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A08E
U+2A08F (172175) 𪂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A08F
U+2A090 (172176) 𪂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A090
U+2A091 (172177) 𪂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A091
U+2A092 (172178) 𪂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A092
U+2A093 (172179) 𪂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A093
U+2A094 (172180) 𪂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A094
U+2A095 (172181) 𪂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A095
U+2A096 (172182) 𪂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A096
U+2A097 (172183) 𪂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A097
U+2A098 (172184) 𪂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A098
U+2A099 (172185) 𪂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A099
U+2A09A (172186) 𪂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A09A
U+2A09B (172187) 𪂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A09B
U+2A09C (172188) 𪂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A09C
U+2A09D (172189) 𪂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A09D
U+2A09E (172190) 𪂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A09E
U+2A09F (172191) 𪂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A09F
U+2A0A0 (172192) 𪂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A0
U+2A0A1 (172193) 𪂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A1
U+2A0A2 (172194) 𪂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A2
U+2A0A3 (172195) 𪂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A3
U+2A0A4 (172196) 𪂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A4
U+2A0A5 (172197) 𪂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A5
U+2A0A6 (172198) 𪂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A6
U+2A0A7 (172199) 𪂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A7
U+2A0A8 (172200) 𪂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A8
U+2A0A9 (172201) 𪂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0A9
U+2A0AA (172202) 𪂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0AA
U+2A0AB (172203) 𪂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0AB
U+2A0AC (172204) 𪂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0AC
U+2A0AD (172205) 𪂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0AD
U+2A0AE (172206) 𪂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0AE
U+2A0AF (172207) 𪂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0AF
U+2A0B0 (172208) 𪂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B0
U+2A0B1 (172209) 𪂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B1
U+2A0B2 (172210) 𪂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B2
U+2A0B3 (172211) 𪂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B3
U+2A0B4 (172212) 𪂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B4
U+2A0B5 (172213) 𪂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B5
U+2A0B6 (172214) 𪂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B6
U+2A0B7 (172215) 𪂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B7
U+2A0B8 (172216) 𪂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B8
U+2A0B9 (172217) 𪂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0B9
U+2A0BA (172218) 𪂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0BA
U+2A0BB (172219) 𪂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0BB
U+2A0BC (172220) 𪂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0BC
U+2A0BD (172221) 𪂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0BD
U+2A0BE (172222) 𪂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0BE
U+2A0BF (172223) 𪂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0BF
U+2A0C0 (172224) 𪃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C0
U+2A0C1 (172225) 𪃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C1
U+2A0C2 (172226) 𪃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C2
U+2A0C3 (172227) 𪃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C3
U+2A0C4 (172228) 𪃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C4
U+2A0C5 (172229) 𪃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C5
U+2A0C6 (172230) 𪃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C6
U+2A0C7 (172231) 𪃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C7
U+2A0C8 (172232) 𪃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C8
U+2A0C9 (172233) 𪃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0C9
U+2A0CA (172234) 𪃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0CA
U+2A0CB (172235) 𪃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0CB
U+2A0CC (172236) 𪃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0CC
U+2A0CD (172237) 𪃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0CD
U+2A0CE (172238) 𪃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0CE
U+2A0CF (172239) 𪃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0CF
U+2A0D0 (172240) 𪃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D0
U+2A0D1 (172241) 𪃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D1
U+2A0D2 (172242) 𪃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D2
U+2A0D3 (172243) 𪃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D3
U+2A0D4 (172244) 𪃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D4
U+2A0D5 (172245) 𪃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D5
U+2A0D6 (172246) 𪃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D6
U+2A0D7 (172247) 𪃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D7
U+2A0D8 (172248) 𪃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D8
U+2A0D9 (172249) 𪃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0D9
U+2A0DA (172250) 𪃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0DA
U+2A0DB (172251) 𪃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0DB
U+2A0DC (172252) 𪃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0DC
U+2A0DD (172253) 𪃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0DD
U+2A0DE (172254) 𪃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0DE
U+2A0DF (172255) 𪃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0DF
U+2A0E0 (172256) 𪃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E0
U+2A0E1 (172257) 𪃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E1
U+2A0E2 (172258) 𪃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E2
U+2A0E3 (172259) 𪃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E3
U+2A0E4 (172260) 𪃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E4
U+2A0E5 (172261) 𪃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E5
U+2A0E6 (172262) 𪃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E6
U+2A0E7 (172263) 𪃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E7
U+2A0E8 (172264) 𪃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E8
U+2A0E9 (172265) 𪃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0E9
U+2A0EA (172266) 𪃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0EA
U+2A0EB (172267) 𪃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0EB
U+2A0EC (172268) 𪃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0EC
U+2A0ED (172269) 𪃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0ED
U+2A0EE (172270) 𪃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0EE
U+2A0EF (172271) 𪃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0EF
U+2A0F0 (172272) 𪃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F0
U+2A0F1 (172273) 𪃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F1
U+2A0F2 (172274) 𪃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F2
U+2A0F3 (172275) 𪃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F3
U+2A0F4 (172276) 𪃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F4
U+2A0F5 (172277) 𪃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F5
U+2A0F6 (172278) 𪃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F6
U+2A0F7 (172279) 𪃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F7
U+2A0F8 (172280) 𪃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F8
U+2A0F9 (172281) 𪃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0F9
U+2A0FA (172282) 𪃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0FA
U+2A0FB (172283) 𪃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0FB
U+2A0FC (172284) 𪃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0FC
U+2A0FD (172285) 𪃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0FD
U+2A0FE (172286) 𪃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0FE
U+2A0FF (172287) 𪃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A0FF
U+2A100 (172288) 𪄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A100
U+2A101 (172289) 𪄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A101
U+2A102 (172290) 𪄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A102
U+2A103 (172291) 𪄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A103
U+2A104 (172292) 𪄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A104
U+2A105 (172293) 𪄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A105
U+2A106 (172294) 𪄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A106
U+2A107 (172295) 𪄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A107
U+2A108 (172296) 𪄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A108
U+2A109 (172297) 𪄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A109
U+2A10A (172298) 𪄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A10A
U+2A10B (172299) 𪄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A10B
U+2A10C (172300) 𪄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A10C
U+2A10D (172301) 𪄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A10D
U+2A10E (172302) 𪄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A10E
U+2A10F (172303) 𪄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A10F
U+2A110 (172304) 𪄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A110
U+2A111 (172305) 𪄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A111
U+2A112 (172306) 𪄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A112
U+2A113 (172307) 𪄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A113
U+2A114 (172308) 𪄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A114
U+2A115 (172309) 𪄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A115
U+2A116 (172310) 𪄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A116
U+2A117 (172311) 𪄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A117
U+2A118 (172312) 𪄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A118
U+2A119 (172313) 𪄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A119
U+2A11A (172314) 𪄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A11A
U+2A11B (172315) 𪄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A11B
U+2A11C (172316) 𪄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A11C
U+2A11D (172317) 𪄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A11D
U+2A11E (172318) 𪄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A11E
U+2A11F (172319) 𪄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A11F
U+2A120 (172320) 𪄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A120
U+2A121 (172321) 𪄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A121
U+2A122 (172322) 𪄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A122
U+2A123 (172323) 𪄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A123
U+2A124 (172324) 𪄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A124
U+2A125 (172325) 𪄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A125
U+2A126 (172326) 𪄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A126
U+2A127 (172327) 𪄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A127
U+2A128 (172328) 𪄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A128
U+2A129 (172329) 𪄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A129
U+2A12A (172330) 𪄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A12A
U+2A12B (172331) 𪄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A12B
U+2A12C (172332) 𪄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A12C
U+2A12D (172333) 𪄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A12D
U+2A12E (172334) 𪄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A12E
U+2A12F (172335) 𪄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A12F
U+2A130 (172336) 𪄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A130
U+2A131 (172337) 𪄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A131
U+2A132 (172338) 𪄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A132
U+2A133 (172339) 𪄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A133
U+2A134 (172340) 𪄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A134
U+2A135 (172341) 𪄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A135
U+2A136 (172342) 𪄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A136
U+2A137 (172343) 𪄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A137
U+2A138 (172344) 𪄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A138
U+2A139 (172345) 𪄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A139
U+2A13A (172346) 𪄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A13A
U+2A13B (172347) 𪄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A13B
U+2A13C (172348) 𪄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A13C
U+2A13D (172349) 𪄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A13D
U+2A13E (172350) 𪄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A13E
U+2A13F (172351) 𪄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A13F
U+2A140 (172352) 𪅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A140
U+2A141 (172353) 𪅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A141
U+2A142 (172354) 𪅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A142
U+2A143 (172355) 𪅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A143
U+2A144 (172356) 𪅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A144
U+2A145 (172357) 𪅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A145
U+2A146 (172358) 𪅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A146
U+2A147 (172359) 𪅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A147
U+2A148 (172360) 𪅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A148
U+2A149 (172361) 𪅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A149
U+2A14A (172362) 𪅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A14A
U+2A14B (172363) 𪅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A14B
U+2A14C (172364) 𪅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A14C
U+2A14D (172365) 𪅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A14D
U+2A14E (172366) 𪅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A14E
U+2A14F (172367) 𪅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A14F
U+2A150 (172368) 𪅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A150
U+2A151 (172369) 𪅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A151
U+2A152 (172370) 𪅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A152
U+2A153 (172371) 𪅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A153
U+2A154 (172372) 𪅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A154
U+2A155 (172373) 𪅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A155
U+2A156 (172374) 𪅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A156
U+2A157 (172375) 𪅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A157
U+2A158 (172376) 𪅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A158
U+2A159 (172377) 𪅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A159
U+2A15A (172378) 𪅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A15A
U+2A15B (172379) 𪅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A15B
U+2A15C (172380) 𪅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A15C
U+2A15D (172381) 𪅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A15D
U+2A15E (172382) 𪅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A15E
U+2A15F (172383) 𪅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A15F
U+2A160 (172384) 𪅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A160
U+2A161 (172385) 𪅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A161
U+2A162 (172386) 𪅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A162
U+2A163 (172387) 𪅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A163
U+2A164 (172388) 𪅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A164
U+2A165 (172389) 𪅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A165
U+2A166 (172390) 𪅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A166
U+2A167 (172391) 𪅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A167
U+2A168 (172392) 𪅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A168
U+2A169 (172393) 𪅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A169
U+2A16A (172394) 𪅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A16A
U+2A16B (172395) 𪅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A16B
U+2A16C (172396) 𪅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A16C
U+2A16D (172397) 𪅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A16D
U+2A16E (172398) 𪅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A16E
U+2A16F (172399) 𪅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A16F
U+2A170 (172400) 𪅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A170
U+2A171 (172401) 𪅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A171
U+2A172 (172402) 𪅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A172
U+2A173 (172403) 𪅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A173
U+2A174 (172404) 𪅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A174
U+2A175 (172405) 𪅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A175
U+2A176 (172406) 𪅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A176
U+2A177 (172407) 𪅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A177
U+2A178 (172408) 𪅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A178
U+2A179 (172409) 𪅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A179
U+2A17A (172410) 𪅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A17A
U+2A17B (172411) 𪅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A17B
U+2A17C (172412) 𪅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A17C
U+2A17D (172413) 𪅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A17D
U+2A17E (172414) 𪅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A17E
U+2A17F (172415) 𪅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A17F
U+2A180 (172416) 𪆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A180
U+2A181 (172417) 𪆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A181
U+2A182 (172418) 𪆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A182
U+2A183 (172419) 𪆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A183
U+2A184 (172420) 𪆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A184
U+2A185 (172421) 𪆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A185
U+2A186 (172422) 𪆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A186
U+2A187 (172423) 𪆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A187
U+2A188 (172424) 𪆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A188
U+2A189 (172425) 𪆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A189
U+2A18A (172426) 𪆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A18A
U+2A18B (172427) 𪆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A18B
U+2A18C (172428) 𪆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A18C
U+2A18D (172429) 𪆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A18D
U+2A18E (172430) 𪆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A18E
U+2A18F (172431) 𪆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A18F
U+2A190 (172432) 𪆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A190
U+2A191 (172433) 𪆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A191
U+2A192 (172434) 𪆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A192
U+2A193 (172435) 𪆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A193
U+2A194 (172436) 𪆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A194
U+2A195 (172437) 𪆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A195
U+2A196 (172438) 𪆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A196
U+2A197 (172439) 𪆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A197
U+2A198 (172440) 𪆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A198
U+2A199 (172441) 𪆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A199
U+2A19A (172442) 𪆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A19A
U+2A19B (172443) 𪆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A19B
U+2A19C (172444) 𪆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A19C
U+2A19D (172445) 𪆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A19D
U+2A19E (172446) 𪆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A19E
U+2A19F (172447) 𪆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A19F
U+2A1A0 (172448) 𪆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A0
U+2A1A1 (172449) 𪆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A1
U+2A1A2 (172450) 𪆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A2
U+2A1A3 (172451) 𪆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A3
U+2A1A4 (172452) 𪆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A4
U+2A1A5 (172453) 𪆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A5
U+2A1A6 (172454) 𪆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A6
U+2A1A7 (172455) 𪆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A7
U+2A1A8 (172456) 𪆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A8
U+2A1A9 (172457) 𪆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1A9
U+2A1AA (172458) 𪆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1AA
U+2A1AB (172459) 𪆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1AB
U+2A1AC (172460) 𪆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1AC
U+2A1AD (172461) 𪆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1AD
U+2A1AE (172462) 𪆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1AE
U+2A1AF (172463) 𪆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1AF
U+2A1B0 (172464) 𪆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B0
U+2A1B1 (172465) 𪆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B1
U+2A1B2 (172466) 𪆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B2
U+2A1B3 (172467) 𪆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B3
U+2A1B4 (172468) 𪆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B4
U+2A1B5 (172469) 𪆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B5
U+2A1B6 (172470) 𪆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B6
U+2A1B7 (172471) 𪆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B7
U+2A1B8 (172472) 𪆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B8
U+2A1B9 (172473) 𪆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1B9
U+2A1BA (172474) 𪆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1BA
U+2A1BB (172475) 𪆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1BB
U+2A1BC (172476) 𪆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1BC
U+2A1BD (172477) 𪆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1BD
U+2A1BE (172478) 𪆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1BE
U+2A1BF (172479) 𪆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1BF
U+2A1C0 (172480) 𪇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C0
U+2A1C1 (172481) 𪇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C1
U+2A1C2 (172482) 𪇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C2
U+2A1C3 (172483) 𪇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C3
U+2A1C4 (172484) 𪇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C4
U+2A1C5 (172485) 𪇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C5
U+2A1C6 (172486) 𪇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C6
U+2A1C7 (172487) 𪇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C7
U+2A1C8 (172488) 𪇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C8
U+2A1C9 (172489) 𪇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1C9
U+2A1CA (172490) 𪇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1CA
U+2A1CB (172491) 𪇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1CB
U+2A1CC (172492) 𪇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1CC
U+2A1CD (172493) 𪇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1CD
U+2A1CE (172494) 𪇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1CE
U+2A1CF (172495) 𪇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1CF
U+2A1D0 (172496) 𪇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D0
U+2A1D1 (172497) 𪇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D1
U+2A1D2 (172498) 𪇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D2
U+2A1D3 (172499) 𪇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D3
U+2A1D4 (172500) 𪇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D4
U+2A1D5 (172501) 𪇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D5
U+2A1D6 (172502) 𪇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D6
U+2A1D7 (172503) 𪇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D7
U+2A1D8 (172504) 𪇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D8
U+2A1D9 (172505) 𪇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1D9
U+2A1DA (172506) 𪇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1DA
U+2A1DB (172507) 𪇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1DB
U+2A1DC (172508) 𪇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1DC
U+2A1DD (172509) 𪇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1DD
U+2A1DE (172510) 𪇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1DE
U+2A1DF (172511) 𪇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1DF
U+2A1E0 (172512) 𪇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E0
U+2A1E1 (172513) 𪇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E1
U+2A1E2 (172514) 𪇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E2
U+2A1E3 (172515) 𪇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E3
U+2A1E4 (172516) 𪇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E4
U+2A1E5 (172517) 𪇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E5
U+2A1E6 (172518) 𪇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E6
U+2A1E7 (172519) 𪇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E7
U+2A1E8 (172520) 𪇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E8
U+2A1E9 (172521) 𪇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1E9
U+2A1EA (172522) 𪇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1EA
U+2A1EB (172523) 𪇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1EB
U+2A1EC (172524) 𪇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1EC
U+2A1ED (172525) 𪇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1ED
U+2A1EE (172526) 𪇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1EE
U+2A1EF (172527) 𪇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1EF
U+2A1F0 (172528) 𪇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F0
U+2A1F1 (172529) 𪇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F1
U+2A1F2 (172530) 𪇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F2
U+2A1F3 (172531) 𪇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F3
U+2A1F4 (172532) 𪇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F4
U+2A1F5 (172533) 𪇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F5
U+2A1F6 (172534) 𪇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F6
U+2A1F7 (172535) 𪇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F7
U+2A1F8 (172536) 𪇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F8
U+2A1F9 (172537) 𪇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1F9
U+2A1FA (172538) 𪇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1FA
U+2A1FB (172539) 𪇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1FB
U+2A1FC (172540) 𪇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1FC
U+2A1FD (172541) 𪇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1FD
U+2A1FE (172542) 𪇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1FE
U+2A1FF (172543) 𪇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A1FF
U+2A200 (172544) 𪈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A200
U+2A201 (172545) 𪈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A201
U+2A202 (172546) 𪈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A202
U+2A203 (172547) 𪈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A203
U+2A204 (172548) 𪈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A204
U+2A205 (172549) 𪈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A205
U+2A206 (172550) 𪈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A206
U+2A207 (172551) 𪈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A207
U+2A208 (172552) 𪈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A208
U+2A209 (172553) 𪈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A209
U+2A20A (172554) 𪈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A20A
U+2A20B (172555) 𪈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A20B
U+2A20C (172556) 𪈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A20C
U+2A20D (172557) 𪈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A20D
U+2A20E (172558) 𪈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A20E
U+2A20F (172559) 𪈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A20F
U+2A210 (172560) 𪈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A210
U+2A211 (172561) 𪈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A211
U+2A212 (172562) 𪈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A212
U+2A213 (172563) 𪈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A213
U+2A214 (172564) 𪈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A214
U+2A215 (172565) 𪈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A215
U+2A216 (172566) 𪈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A216
U+2A217 (172567) 𪈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A217
U+2A218 (172568) 𪈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A218
U+2A219 (172569) 𪈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A219
U+2A21A (172570) 𪈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A21A
U+2A21B (172571) 𪈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A21B
U+2A21C (172572) 𪈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A21C
U+2A21D (172573) 𪈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A21D
U+2A21E (172574) 𪈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A21E
U+2A21F (172575) 𪈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A21F
U+2A220 (172576) 𪈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A220
U+2A221 (172577) 𪈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A221
U+2A222 (172578) 𪈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A222
U+2A223 (172579) 𪈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A223
U+2A224 (172580) 𪈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A224
U+2A225 (172581) 𪈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A225
U+2A226 (172582) 𪈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A226
U+2A227 (172583) 𪈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A227
U+2A228 (172584) 𪈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A228
U+2A229 (172585) 𪈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A229
U+2A22A (172586) 𪈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A22A
U+2A22B (172587) 𪈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A22B
U+2A22C (172588) 𪈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A22C
U+2A22D (172589) 𪈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A22D
U+2A22E (172590) 𪈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A22E
U+2A22F (172591) 𪈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A22F
U+2A230 (172592) 𪈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A230
U+2A231 (172593) 𪈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A231
U+2A232 (172594) 𪈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A232
U+2A233 (172595) 𪈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A233
U+2A234 (172596) 𪈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A234
U+2A235 (172597) 𪈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A235
U+2A236 (172598) 𪈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A236
U+2A237 (172599) 𪈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A237
U+2A238 (172600) 𪈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A238
U+2A239 (172601) 𪈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A239
U+2A23A (172602) 𪈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A23A
U+2A23B (172603) 𪈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A23B
U+2A23C (172604) 𪈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A23C
U+2A23D (172605) 𪈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A23D
U+2A23E (172606) 𪈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A23E
U+2A23F (172607) 𪈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A23F
U+2A240 (172608) 𪉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A240
U+2A241 (172609) 𪉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A241
U+2A242 (172610) 𪉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A242
U+2A243 (172611) 𪉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A243
U+2A244 (172612) 𪉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A244
U+2A245 (172613) 𪉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A245
U+2A246 (172614) 𪉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A246
U+2A247 (172615) 𪉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A247
U+2A248 (172616) 𪉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A248
U+2A249 (172617) 𪉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A249
U+2A24A (172618) 𪉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A24A
U+2A24B (172619) 𪉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A24B
U+2A24C (172620) 𪉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A24C
U+2A24D (172621) 𪉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A24D
U+2A24E (172622) 𪉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A24E
U+2A24F (172623) 𪉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A24F
U+2A250 (172624) 𪉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A250
U+2A251 (172625) 𪉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A251
U+2A252 (172626) 𪉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A252
U+2A253 (172627) 𪉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A253
U+2A254 (172628) 𪉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A254
U+2A255 (172629) 𪉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A255
U+2A256 (172630) 𪉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A256
U+2A257 (172631) 𪉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A257
U+2A258 (172632) 𪉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A258
U+2A259 (172633) 𪉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A259
U+2A25A (172634) 𪉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A25A
U+2A25B (172635) 𪉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A25B
U+2A25C (172636) 𪉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A25C
U+2A25D (172637) 𪉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A25D
U+2A25E (172638) 𪉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A25E
U+2A25F (172639) 𪉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A25F
U+2A260 (172640) 𪉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A260
U+2A261 (172641) 𪉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A261
U+2A262 (172642) 𪉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A262
U+2A263 (172643) 𪉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A263
U+2A264 (172644) 𪉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A264
U+2A265 (172645) 𪉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A265
U+2A266 (172646) 𪉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A266
U+2A267 (172647) 𪉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A267
U+2A268 (172648) 𪉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A268
U+2A269 (172649) 𪉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A269
U+2A26A (172650) 𪉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A26A
U+2A26B (172651) 𪉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A26B
U+2A26C (172652) 𪉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A26C
U+2A26D (172653) 𪉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A26D
U+2A26E (172654) 𪉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A26E
U+2A26F (172655) 𪉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A26F
U+2A270 (172656) 𪉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A270
U+2A271 (172657) 𪉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A271
U+2A272 (172658) 𪉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A272
U+2A273 (172659) 𪉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A273
U+2A274 (172660) 𪉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A274
U+2A275 (172661) 𪉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A275
U+2A276 (172662) 𪉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A276
U+2A277 (172663) 𪉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A277
U+2A278 (172664) 𪉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A278
U+2A279 (172665) 𪉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A279
U+2A27A (172666) 𪉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A27A
U+2A27B (172667) 𪉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A27B
U+2A27C (172668) 𪉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A27C
U+2A27D (172669) 𪉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A27D
U+2A27E (172670) 𪉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A27E
U+2A27F (172671) 𪉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A27F
U+2A280 (172672) 𪊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A280
U+2A281 (172673) 𪊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A281
U+2A282 (172674) 𪊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A282
U+2A283 (172675) 𪊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A283
U+2A284 (172676) 𪊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A284
U+2A285 (172677) 𪊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A285
U+2A286 (172678) 𪊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A286
U+2A287 (172679) 𪊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A287
U+2A288 (172680) 𪊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A288
U+2A289 (172681) 𪊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A289
U+2A28A (172682) 𪊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A28A
U+2A28B (172683) 𪊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A28B
U+2A28C (172684) 𪊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A28C
U+2A28D (172685) 𪊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A28D
U+2A28E (172686) 𪊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A28E
U+2A28F (172687) 𪊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A28F
U+2A290 (172688) 𪊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A290
U+2A291 (172689) 𪊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A291
U+2A292 (172690) 𪊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A292
U+2A293 (172691) 𪊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A293
U+2A294 (172692) 𪊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A294
U+2A295 (172693) 𪊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A295
U+2A296 (172694) 𪊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A296
U+2A297 (172695) 𪊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A297
U+2A298 (172696) 𪊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A298
U+2A299 (172697) 𪊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A299
U+2A29A (172698) 𪊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A29A
U+2A29B (172699) 𪊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A29B
U+2A29C (172700) 𪊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A29C
U+2A29D (172701) 𪊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A29D
U+2A29E (172702) 𪊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A29E
U+2A29F (172703) 𪊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A29F
U+2A2A0 (172704) 𪊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A0
U+2A2A1 (172705) 𪊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A1
U+2A2A2 (172706) 𪊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A2
U+2A2A3 (172707) 𪊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A3
U+2A2A4 (172708) 𪊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A4
U+2A2A5 (172709) 𪊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A5
U+2A2A6 (172710) 𪊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A6
U+2A2A7 (172711) 𪊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A7
U+2A2A8 (172712) 𪊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A8
U+2A2A9 (172713) 𪊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2A9
U+2A2AA (172714) 𪊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2AA
U+2A2AB (172715) 𪊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2AB
U+2A2AC (172716) 𪊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2AC
U+2A2AD (172717) 𪊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2AD
U+2A2AE (172718) 𪊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2AE
U+2A2AF (172719) 𪊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2AF
U+2A2B0 (172720) 𪊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B0
U+2A2B1 (172721) 𪊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B1
U+2A2B2 (172722) 𪊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B2
U+2A2B3 (172723) 𪊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B3
U+2A2B4 (172724) 𪊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B4
U+2A2B5 (172725) 𪊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B5
U+2A2B6 (172726) 𪊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B6
U+2A2B7 (172727) 𪊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B7
U+2A2B8 (172728) 𪊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B8
U+2A2B9 (172729) 𪊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2B9
U+2A2BA (172730) 𪊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2BA
U+2A2BB (172731) 𪊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2BB
U+2A2BC (172732) 𪊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2BC
U+2A2BD (172733) 𪊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2BD
U+2A2BE (172734) 𪊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2BE
U+2A2BF (172735) 𪊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2BF
U+2A2C0 (172736) 𪋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C0
U+2A2C1 (172737) 𪋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C1
U+2A2C2 (172738) 𪋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C2
U+2A2C3 (172739) 𪋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C3
U+2A2C4 (172740) 𪋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C4
U+2A2C5 (172741) 𪋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C5
U+2A2C6 (172742) 𪋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C6
U+2A2C7 (172743) 𪋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C7
U+2A2C8 (172744) 𪋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C8
U+2A2C9 (172745) 𪋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2C9
U+2A2CA (172746) 𪋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2CA
U+2A2CB (172747) 𪋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2CB
U+2A2CC (172748) 𪋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2CC
U+2A2CD (172749) 𪋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2CD
U+2A2CE (172750) 𪋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2CE
U+2A2CF (172751) 𪋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2CF
U+2A2D0 (172752) 𪋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D0
U+2A2D1 (172753) 𪋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D1
U+2A2D2 (172754) 𪋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D2
U+2A2D3 (172755) 𪋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D3
U+2A2D4 (172756) 𪋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D4
U+2A2D5 (172757) 𪋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D5
U+2A2D6 (172758) 𪋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D6
U+2A2D7 (172759) 𪋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D7
U+2A2D8 (172760) 𪋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D8
U+2A2D9 (172761) 𪋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2D9
U+2A2DA (172762) 𪋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2DA
U+2A2DB (172763) 𪋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2DB
U+2A2DC (172764) 𪋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2DC
U+2A2DD (172765) 𪋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2DD
U+2A2DE (172766) 𪋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2DE
U+2A2DF (172767) 𪋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2DF
U+2A2E0 (172768) 𪋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E0
U+2A2E1 (172769) 𪋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E1
U+2A2E2 (172770) 𪋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E2
U+2A2E3 (172771) 𪋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E3
U+2A2E4 (172772) 𪋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E4
U+2A2E5 (172773) 𪋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E5
U+2A2E6 (172774) 𪋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E6
U+2A2E7 (172775) 𪋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E7
U+2A2E8 (172776) 𪋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E8
U+2A2E9 (172777) 𪋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2E9
U+2A2EA (172778) 𪋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2EA
U+2A2EB (172779) 𪋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2EB
U+2A2EC (172780) 𪋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2EC
U+2A2ED (172781) 𪋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2ED
U+2A2EE (172782) 𪋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2EE
U+2A2EF (172783) 𪋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2EF
U+2A2F0 (172784) 𪋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F0
U+2A2F1 (172785) 𪋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F1
U+2A2F2 (172786) 𪋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F2
U+2A2F3 (172787) 𪋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F3
U+2A2F4 (172788) 𪋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F4
U+2A2F5 (172789) 𪋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F5
U+2A2F6 (172790) 𪋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F6
U+2A2F7 (172791) 𪋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F7
U+2A2F8 (172792) 𪋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F8
U+2A2F9 (172793) 𪋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2F9
U+2A2FA (172794) 𪋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2FA
U+2A2FB (172795) 𪋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2FB
U+2A2FC (172796) 𪋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2FC
U+2A2FD (172797) 𪋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2FD
U+2A2FE (172798) 𪋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2FE
U+2A2FF (172799) 𪋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A2FF
U+2A300 (172800) 𪌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A300
U+2A301 (172801) 𪌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A301
U+2A302 (172802) 𪌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A302
U+2A303 (172803) 𪌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A303
U+2A304 (172804) 𪌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A304
U+2A305 (172805) 𪌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A305
U+2A306 (172806) 𪌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A306
U+2A307 (172807) 𪌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A307
U+2A308 (172808) 𪌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A308
U+2A309 (172809) 𪌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A309
U+2A30A (172810) 𪌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A30A
U+2A30B (172811) 𪌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A30B
U+2A30C (172812) 𪌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A30C
U+2A30D (172813) 𪌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A30D
U+2A30E (172814) 𪌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A30E
U+2A30F (172815) 𪌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A30F
U+2A310 (172816) 𪌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A310
U+2A311 (172817) 𪌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A311
U+2A312 (172818) 𪌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A312
U+2A313 (172819) 𪌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A313
U+2A314 (172820) 𪌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A314
U+2A315 (172821) 𪌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A315
U+2A316 (172822) 𪌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A316
U+2A317 (172823) 𪌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A317
U+2A318 (172824) 𪌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A318
U+2A319 (172825) 𪌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A319
U+2A31A (172826) 𪌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A31A
U+2A31B (172827) 𪌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A31B
U+2A31C (172828) 𪌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A31C
U+2A31D (172829) 𪌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A31D
U+2A31E (172830) 𪌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A31E
U+2A31F (172831) 𪌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A31F
U+2A320 (172832) 𪌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A320
U+2A321 (172833) 𪌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A321
U+2A322 (172834) 𪌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A322
U+2A323 (172835) 𪌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A323
U+2A324 (172836) 𪌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A324
U+2A325 (172837) 𪌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A325
U+2A326 (172838) 𪌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A326
U+2A327 (172839) 𪌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A327
U+2A328 (172840) 𪌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A328
U+2A329 (172841) 𪌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A329
U+2A32A (172842) 𪌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A32A
U+2A32B (172843) 𪌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A32B
U+2A32C (172844) 𪌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A32C
U+2A32D (172845) 𪌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A32D
U+2A32E (172846) 𪌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A32E
U+2A32F (172847) 𪌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A32F
U+2A330 (172848) 𪌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A330
U+2A331 (172849) 𪌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A331
U+2A332 (172850) 𪌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A332
U+2A333 (172851) 𪌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A333
U+2A334 (172852) 𪌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A334
U+2A335 (172853) 𪌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A335
U+2A336 (172854) 𪌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A336
U+2A337 (172855) 𪌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A337
U+2A338 (172856) 𪌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A338
U+2A339 (172857) 𪌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A339
U+2A33A (172858) 𪌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A33A
U+2A33B (172859) 𪌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A33B
U+2A33C (172860) 𪌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A33C
U+2A33D (172861) 𪌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A33D
U+2A33E (172862) 𪌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A33E
U+2A33F (172863) 𪌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A33F
U+2A340 (172864) 𪍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A340
U+2A341 (172865) 𪍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A341
U+2A342 (172866) 𪍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A342
U+2A343 (172867) 𪍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A343
U+2A344 (172868) 𪍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A344
U+2A345 (172869) 𪍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A345
U+2A346 (172870) 𪍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A346
U+2A347 (172871) 𪍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A347
U+2A348 (172872) 𪍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A348
U+2A349 (172873) 𪍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A349
U+2A34A (172874) 𪍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A34A
U+2A34B (172875) 𪍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A34B
U+2A34C (172876) 𪍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A34C
U+2A34D (172877) 𪍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A34D
U+2A34E (172878) 𪍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A34E
U+2A34F (172879) 𪍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A34F
U+2A350 (172880) 𪍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A350
U+2A351 (172881) 𪍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A351
U+2A352 (172882) 𪍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A352
U+2A353 (172883) 𪍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A353
U+2A354 (172884) 𪍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A354
U+2A355 (172885) 𪍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A355
U+2A356 (172886) 𪍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A356
U+2A357 (172887) 𪍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A357
U+2A358 (172888) 𪍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A358
U+2A359 (172889) 𪍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A359
U+2A35A (172890) 𪍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A35A
U+2A35B (172891) 𪍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A35B
U+2A35C (172892) 𪍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A35C
U+2A35D (172893) 𪍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A35D
U+2A35E (172894) 𪍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A35E
U+2A35F (172895) 𪍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A35F
U+2A360 (172896) 𪍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A360
U+2A361 (172897) 𪍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A361
U+2A362 (172898) 𪍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A362
U+2A363 (172899) 𪍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A363
U+2A364 (172900) 𪍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A364
U+2A365 (172901) 𪍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A365
U+2A366 (172902) 𪍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A366
U+2A367 (172903) 𪍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A367
U+2A368 (172904) 𪍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A368
U+2A369 (172905) 𪍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A369
U+2A36A (172906) 𪍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A36A
U+2A36B (172907) 𪍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A36B
U+2A36C (172908) 𪍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A36C
U+2A36D (172909) 𪍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A36D
U+2A36E (172910) 𪍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A36E
U+2A36F (172911) 𪍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A36F
U+2A370 (172912) 𪍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A370
U+2A371 (172913) 𪍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A371
U+2A372 (172914) 𪍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A372
U+2A373 (172915) 𪍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A373
U+2A374 (172916) 𪍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A374
U+2A375 (172917) 𪍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A375
U+2A376 (172918) 𪍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A376
U+2A377 (172919) 𪍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A377
U+2A378 (172920) 𪍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A378
U+2A379 (172921) 𪍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A379
U+2A37A (172922) 𪍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A37A
U+2A37B (172923) 𪍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A37B
U+2A37C (172924) 𪍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A37C
U+2A37D (172925) 𪍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A37D
U+2A37E (172926) 𪍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A37E
U+2A37F (172927) 𪍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A37F
U+2A380 (172928) 𪎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A380
U+2A381 (172929) 𪎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A381
U+2A382 (172930) 𪎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A382
U+2A383 (172931) 𪎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A383
U+2A384 (172932) 𪎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A384
U+2A385 (172933) 𪎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A385
U+2A386 (172934) 𪎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A386
U+2A387 (172935) 𪎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A387
U+2A388 (172936) 𪎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A388
U+2A389 (172937) 𪎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A389
U+2A38A (172938) 𪎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A38A
U+2A38B (172939) 𪎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A38B
U+2A38C (172940) 𪎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A38C
U+2A38D (172941) 𪎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A38D
U+2A38E (172942) 𪎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A38E
U+2A38F (172943) 𪎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A38F
U+2A390 (172944) 𪎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A390
U+2A391 (172945) 𪎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A391
U+2A392 (172946) 𪎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A392
U+2A393 (172947) 𪎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A393
U+2A394 (172948) 𪎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A394
U+2A395 (172949) 𪎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A395
U+2A396 (172950) 𪎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A396
U+2A397 (172951) 𪎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A397
U+2A398 (172952) 𪎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A398
U+2A399 (172953) 𪎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A399
U+2A39A (172954) 𪎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A39A
U+2A39B (172955) 𪎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A39B
U+2A39C (172956) 𪎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A39C
U+2A39D (172957) 𪎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A39D
U+2A39E (172958) 𪎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A39E
U+2A39F (172959) 𪎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A39F
U+2A3A0 (172960) 𪎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A0
U+2A3A1 (172961) 𪎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A1
U+2A3A2 (172962) 𪎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A2
U+2A3A3 (172963) 𪎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A3
U+2A3A4 (172964) 𪎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A4
U+2A3A5 (172965) 𪎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A5
U+2A3A6 (172966) 𪎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A6
U+2A3A7 (172967) 𪎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A7
U+2A3A8 (172968) 𪎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A8
U+2A3A9 (172969) 𪎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3A9
U+2A3AA (172970) 𪎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3AA
U+2A3AB (172971) 𪎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3AB
U+2A3AC (172972) 𪎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3AC
U+2A3AD (172973) 𪎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3AD
U+2A3AE (172974) 𪎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3AE
U+2A3AF (172975) 𪎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3AF
U+2A3B0 (172976) 𪎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B0
U+2A3B1 (172977) 𪎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B1
U+2A3B2 (172978) 𪎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B2
U+2A3B3 (172979) 𪎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B3
U+2A3B4 (172980) 𪎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B4
U+2A3B5 (172981) 𪎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B5
U+2A3B6 (172982) 𪎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B6
U+2A3B7 (172983) 𪎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B7
U+2A3B8 (172984) 𪎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B8
U+2A3B9 (172985) 𪎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3B9
U+2A3BA (172986) 𪎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3BA
U+2A3BB (172987) 𪎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3BB
U+2A3BC (172988) 𪎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3BC
U+2A3BD (172989) 𪎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3BD
U+2A3BE (172990) 𪎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3BE
U+2A3BF (172991) 𪎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3BF
U+2A3C0 (172992) 𪏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C0
U+2A3C1 (172993) 𪏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C1
U+2A3C2 (172994) 𪏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C2
U+2A3C3 (172995) 𪏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C3
U+2A3C4 (172996) 𪏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C4
U+2A3C5 (172997) 𪏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C5
U+2A3C6 (172998) 𪏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C6
U+2A3C7 (172999) 𪏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C7
U+2A3C8 (173000) 𪏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C8
U+2A3C9 (173001) 𪏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3C9
U+2A3CA (173002) 𪏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3CA
U+2A3CB (173003) 𪏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3CB
U+2A3CC (173004) 𪏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3CC
U+2A3CD (173005) 𪏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3CD
U+2A3CE (173006) 𪏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3CE
U+2A3CF (173007) 𪏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3CF
U+2A3D0 (173008) 𪏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D0
U+2A3D1 (173009) 𪏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D1
U+2A3D2 (173010) 𪏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D2
U+2A3D3 (173011) 𪏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D3
U+2A3D4 (173012) 𪏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D4
U+2A3D5 (173013) 𪏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D5
U+2A3D6 (173014) 𪏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D6
U+2A3D7 (173015) 𪏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D7
U+2A3D8 (173016) 𪏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D8
U+2A3D9 (173017) 𪏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3D9
U+2A3DA (173018) 𪏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3DA
U+2A3DB (173019) 𪏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3DB
U+2A3DC (173020) 𪏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3DC
U+2A3DD (173021) 𪏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3DD
U+2A3DE (173022) 𪏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3DE
U+2A3DF (173023) 𪏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3DF
U+2A3E0 (173024) 𪏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E0
U+2A3E1 (173025) 𪏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E1
U+2A3E2 (173026) 𪏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E2
U+2A3E3 (173027) 𪏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E3
U+2A3E4 (173028) 𪏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E4
U+2A3E5 (173029) 𪏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E5
U+2A3E6 (173030) 𪏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E6
U+2A3E7 (173031) 𪏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E7
U+2A3E8 (173032) 𪏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E8
U+2A3E9 (173033) 𪏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3E9
U+2A3EA (173034) 𪏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3EA
U+2A3EB (173035) 𪏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3EB
U+2A3EC (173036) 𪏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3EC
U+2A3ED (173037) 𪏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3ED
U+2A3EE (173038) 𪏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3EE
U+2A3EF (173039) 𪏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3EF
U+2A3F0 (173040) 𪏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F0
U+2A3F1 (173041) 𪏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F1
U+2A3F2 (173042) 𪏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F2
U+2A3F3 (173043) 𪏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F3
U+2A3F4 (173044) 𪏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F4
U+2A3F5 (173045) 𪏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F5
U+2A3F6 (173046) 𪏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F6
U+2A3F7 (173047) 𪏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F7
U+2A3F8 (173048) 𪏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F8
U+2A3F9 (173049) 𪏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3F9
U+2A3FA (173050) 𪏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3FA
U+2A3FB (173051) 𪏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3FB
U+2A3FC (173052) 𪏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3FC
U+2A3FD (173053) 𪏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3FD
U+2A3FE (173054) 𪏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3FE
U+2A3FF (173055) 𪏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A3FF
U+2A400 (173056) 𪐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A400
U+2A401 (173057) 𪐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A401
U+2A402 (173058) 𪐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A402
U+2A403 (173059) 𪐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A403
U+2A404 (173060) 𪐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A404
U+2A405 (173061) 𪐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A405
U+2A406 (173062) 𪐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A406
U+2A407 (173063) 𪐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A407
U+2A408 (173064) 𪐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A408
U+2A409 (173065) 𪐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A409
U+2A40A (173066) 𪐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A40A
U+2A40B (173067) 𪐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A40B
U+2A40C (173068) 𪐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A40C
U+2A40D (173069) 𪐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A40D
U+2A40E (173070) 𪐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A40E
U+2A40F (173071) 𪐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A40F
U+2A410 (173072) 𪐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A410
U+2A411 (173073) 𪐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A411
U+2A412 (173074) 𪐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A412
U+2A413 (173075) 𪐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A413
U+2A414 (173076) 𪐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A414
U+2A415 (173077) 𪐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A415
U+2A416 (173078) 𪐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A416
U+2A417 (173079) 𪐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A417
U+2A418 (173080) 𪐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A418
U+2A419 (173081) 𪐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A419
U+2A41A (173082) 𪐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A41A
U+2A41B (173083) 𪐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A41B
U+2A41C (173084) 𪐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A41C
U+2A41D (173085) 𪐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A41D
U+2A41E (173086) 𪐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A41E
U+2A41F (173087) 𪐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A41F
U+2A420 (173088) 𪐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A420
U+2A421 (173089) 𪐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A421
U+2A422 (173090) 𪐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A422
U+2A423 (173091) 𪐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A423
U+2A424 (173092) 𪐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A424
U+2A425 (173093) 𪐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A425
U+2A426 (173094) 𪐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A426
U+2A427 (173095) 𪐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A427
U+2A428 (173096) 𪐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A428
U+2A429 (173097) 𪐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A429
U+2A42A (173098) 𪐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A42A
U+2A42B (173099) 𪐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A42B
U+2A42C (173100) 𪐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A42C
U+2A42D (173101) 𪐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A42D
U+2A42E (173102) 𪐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A42E
U+2A42F (173103) 𪐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A42F
U+2A430 (173104) 𪐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A430
U+2A431 (173105) 𪐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A431
U+2A432 (173106) 𪐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A432
U+2A433 (173107) 𪐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A433
U+2A434 (173108) 𪐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A434
U+2A435 (173109) 𪐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A435
U+2A436 (173110) 𪐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A436
U+2A437 (173111) 𪐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A437
U+2A438 (173112) 𪐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A438
U+2A439 (173113) 𪐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A439
U+2A43A (173114) 𪐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A43A
U+2A43B (173115) 𪐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A43B
U+2A43C (173116) 𪐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A43C
U+2A43D (173117) 𪐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A43D
U+2A43E (173118) 𪐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A43E
U+2A43F (173119) 𪐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A43F
U+2A440 (173120) 𪑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A440
U+2A441 (173121) 𪑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A441
U+2A442 (173122) 𪑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A442
U+2A443 (173123) 𪑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A443
U+2A444 (173124) 𪑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A444
U+2A445 (173125) 𪑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A445
U+2A446 (173126) 𪑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A446
U+2A447 (173127) 𪑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A447
U+2A448 (173128) 𪑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A448
U+2A449 (173129) 𪑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A449
U+2A44A (173130) 𪑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A44A
U+2A44B (173131) 𪑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A44B
U+2A44C (173132) 𪑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A44C
U+2A44D (173133) 𪑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A44D
U+2A44E (173134) 𪑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A44E
U+2A44F (173135) 𪑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A44F
U+2A450 (173136) 𪑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A450
U+2A451 (173137) 𪑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A451
U+2A452 (173138) 𪑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A452
U+2A453 (173139) 𪑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A453
U+2A454 (173140) 𪑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A454
U+2A455 (173141) 𪑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A455
U+2A456 (173142) 𪑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A456
U+2A457 (173143) 𪑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A457
U+2A458 (173144) 𪑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A458
U+2A459 (173145) 𪑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A459
U+2A45A (173146) 𪑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A45A
U+2A45B (173147) 𪑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A45B
U+2A45C (173148) 𪑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A45C
U+2A45D (173149) 𪑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A45D
U+2A45E (173150) 𪑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A45E
U+2A45F (173151) 𪑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A45F
U+2A460 (173152) 𪑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A460
U+2A461 (173153) 𪑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A461
U+2A462 (173154) 𪑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A462
U+2A463 (173155) 𪑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A463
U+2A464 (173156) 𪑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A464
U+2A465 (173157) 𪑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A465
U+2A466 (173158) 𪑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A466
U+2A467 (173159) 𪑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A467
U+2A468 (173160) 𪑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A468
U+2A469 (173161) 𪑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A469
U+2A46A (173162) 𪑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A46A
U+2A46B (173163) 𪑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A46B
U+2A46C (173164) 𪑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A46C
U+2A46D (173165) 𪑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A46D
U+2A46E (173166) 𪑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A46E
U+2A46F (173167) 𪑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A46F
U+2A470 (173168) 𪑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A470
U+2A471 (173169) 𪑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A471
U+2A472 (173170) 𪑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A472
U+2A473 (173171) 𪑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A473
U+2A474 (173172) 𪑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A474
U+2A475 (173173) 𪑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A475
U+2A476 (173174) 𪑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A476
U+2A477 (173175) 𪑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A477
U+2A478 (173176) 𪑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A478
U+2A479 (173177) 𪑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A479
U+2A47A (173178) 𪑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A47A
U+2A47B (173179) 𪑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A47B
U+2A47C (173180) 𪑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A47C
U+2A47D (173181) 𪑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A47D
U+2A47E (173182) 𪑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A47E
U+2A47F (173183) 𪑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A47F
U+2A480 (173184) 𪒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A480
U+2A481 (173185) 𪒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A481
U+2A482 (173186) 𪒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A482
U+2A483 (173187) 𪒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A483
U+2A484 (173188) 𪒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A484
U+2A485 (173189) 𪒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A485
U+2A486 (173190) 𪒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A486
U+2A487 (173191) 𪒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A487
U+2A488 (173192) 𪒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A488
U+2A489 (173193) 𪒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A489
U+2A48A (173194) 𪒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A48A
U+2A48B (173195) 𪒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A48B
U+2A48C (173196) 𪒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A48C
U+2A48D (173197) 𪒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A48D
U+2A48E (173198) 𪒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A48E
U+2A48F (173199) 𪒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A48F
U+2A490 (173200) 𪒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A490
U+2A491 (173201) 𪒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A491
U+2A492 (173202) 𪒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A492
U+2A493 (173203) 𪒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A493
U+2A494 (173204) 𪒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A494
U+2A495 (173205) 𪒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A495
U+2A496 (173206) 𪒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A496
U+2A497 (173207) 𪒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A497
U+2A498 (173208) 𪒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A498
U+2A499 (173209) 𪒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A499
U+2A49A (173210) 𪒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A49A
U+2A49B (173211) 𪒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A49B
U+2A49C (173212) 𪒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A49C
U+2A49D (173213) 𪒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A49D
U+2A49E (173214) 𪒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A49E
U+2A49F (173215) 𪒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A49F
U+2A4A0 (173216) 𪒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A0
U+2A4A1 (173217) 𪒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A1
U+2A4A2 (173218) 𪒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A2
U+2A4A3 (173219) 𪒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A3
U+2A4A4 (173220) 𪒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A4
U+2A4A5 (173221) 𪒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A5
U+2A4A6 (173222) 𪒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A6
U+2A4A7 (173223) 𪒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A7
U+2A4A8 (173224) 𪒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A8
U+2A4A9 (173225) 𪒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4A9
U+2A4AA (173226) 𪒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4AA
U+2A4AB (173227) 𪒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4AB
U+2A4AC (173228) 𪒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4AC
U+2A4AD (173229) 𪒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4AD
U+2A4AE (173230) 𪒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4AE
U+2A4AF (173231) 𪒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4AF
U+2A4B0 (173232) 𪒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B0
U+2A4B1 (173233) 𪒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B1
U+2A4B2 (173234) 𪒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B2
U+2A4B3 (173235) 𪒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B3
U+2A4B4 (173236) 𪒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B4
U+2A4B5 (173237) 𪒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B5
U+2A4B6 (173238) 𪒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B6
U+2A4B7 (173239) 𪒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B7
U+2A4B8 (173240) 𪒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B8
U+2A4B9 (173241) 𪒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4B9
U+2A4BA (173242) 𪒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4BA
U+2A4BB (173243) 𪒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4BB
U+2A4BC (173244) 𪒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4BC
U+2A4BD (173245) 𪒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4BD
U+2A4BE (173246) 𪒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4BE
U+2A4BF (173247) 𪒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4BF
U+2A4C0 (173248) 𪓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C0
U+2A4C1 (173249) 𪓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C1
U+2A4C2 (173250) 𪓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C2
U+2A4C3 (173251) 𪓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C3
U+2A4C4 (173252) 𪓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C4
U+2A4C5 (173253) 𪓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C5
U+2A4C6 (173254) 𪓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C6
U+2A4C7 (173255) 𪓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C7
U+2A4C8 (173256) 𪓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C8
U+2A4C9 (173257) 𪓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4C9
U+2A4CA (173258) 𪓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4CA
U+2A4CB (173259) 𪓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4CB
U+2A4CC (173260) 𪓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4CC
U+2A4CD (173261) 𪓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4CD
U+2A4CE (173262) 𪓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4CE
U+2A4CF (173263) 𪓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4CF
U+2A4D0 (173264) 𪓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D0
U+2A4D1 (173265) 𪓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D1
U+2A4D2 (173266) 𪓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D2
U+2A4D3 (173267) 𪓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D3
U+2A4D4 (173268) 𪓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D4
U+2A4D5 (173269) 𪓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D5
U+2A4D6 (173270) 𪓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D6
U+2A4D7 (173271) 𪓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D7
U+2A4D8 (173272) 𪓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D8
U+2A4D9 (173273) 𪓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4D9
U+2A4DA (173274) 𪓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4DA
U+2A4DB (173275) 𪓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4DB
U+2A4DC (173276) 𪓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4DC
U+2A4DD (173277) 𪓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4DD
U+2A4DE (173278) 𪓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4DE
U+2A4DF (173279) 𪓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4DF
U+2A4E0 (173280) 𪓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E0
U+2A4E1 (173281) 𪓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E1
U+2A4E2 (173282) 𪓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E2
U+2A4E3 (173283) 𪓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E3
U+2A4E4 (173284) 𪓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E4
U+2A4E5 (173285) 𪓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E5
U+2A4E6 (173286) 𪓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E6
U+2A4E7 (173287) 𪓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E7
U+2A4E8 (173288) 𪓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E8
U+2A4E9 (173289) 𪓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4E9
U+2A4EA (173290) 𪓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4EA
U+2A4EB (173291) 𪓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4EB
U+2A4EC (173292) 𪓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4EC
U+2A4ED (173293) 𪓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4ED
U+2A4EE (173294) 𪓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4EE
U+2A4EF (173295) 𪓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4EF
U+2A4F0 (173296) 𪓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F0
U+2A4F1 (173297) 𪓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F1
U+2A4F2 (173298) 𪓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F2
U+2A4F3 (173299) 𪓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F3
U+2A4F4 (173300) 𪓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F4
U+2A4F5 (173301) 𪓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F5
U+2A4F6 (173302) 𪓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F6
U+2A4F7 (173303) 𪓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F7
U+2A4F8 (173304) 𪓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F8
U+2A4F9 (173305) 𪓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4F9
U+2A4FA (173306) 𪓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4FA
U+2A4FB (173307) 𪓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4FB
U+2A4FC (173308) 𪓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4FC
U+2A4FD (173309) 𪓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4FD
U+2A4FE (173310) 𪓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4FE
U+2A4FF (173311) 𪓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A4FF
U+2A500 (173312) 𪔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A500
U+2A501 (173313) 𪔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A501
U+2A502 (173314) 𪔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A502
U+2A503 (173315) 𪔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A503
U+2A504 (173316) 𪔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A504
U+2A505 (173317) 𪔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A505
U+2A506 (173318) 𪔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A506
U+2A507 (173319) 𪔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A507
U+2A508 (173320) 𪔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A508
U+2A509 (173321) 𪔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A509
U+2A50A (173322) 𪔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A50A
U+2A50B (173323) 𪔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A50B
U+2A50C (173324) 𪔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A50C
U+2A50D (173325) 𪔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A50D
U+2A50E (173326) 𪔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A50E
U+2A50F (173327) 𪔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A50F
U+2A510 (173328) 𪔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A510
U+2A511 (173329) 𪔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A511
U+2A512 (173330) 𪔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A512
U+2A513 (173331) 𪔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A513
U+2A514 (173332) 𪔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A514
U+2A515 (173333) 𪔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A515
U+2A516 (173334) 𪔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A516
U+2A517 (173335) 𪔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A517
U+2A518 (173336) 𪔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A518
U+2A519 (173337) 𪔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A519
U+2A51A (173338) 𪔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A51A
U+2A51B (173339) 𪔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A51B
U+2A51C (173340) 𪔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A51C
U+2A51D (173341) 𪔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A51D
U+2A51E (173342) 𪔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A51E
U+2A51F (173343) 𪔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A51F
U+2A520 (173344) 𪔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A520
U+2A521 (173345) 𪔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A521
U+2A522 (173346) 𪔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A522
U+2A523 (173347) 𪔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A523
U+2A524 (173348) 𪔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A524
U+2A525 (173349) 𪔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A525
U+2A526 (173350) 𪔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A526
U+2A527 (173351) 𪔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A527
U+2A528 (173352) 𪔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A528
U+2A529 (173353) 𪔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A529
U+2A52A (173354) 𪔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A52A
U+2A52B (173355) 𪔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A52B
U+2A52C (173356) 𪔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A52C
U+2A52D (173357) 𪔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A52D
U+2A52E (173358) 𪔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A52E
U+2A52F (173359) 𪔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A52F
U+2A530 (173360) 𪔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A530
U+2A531 (173361) 𪔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A531
U+2A532 (173362) 𪔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A532
U+2A533 (173363) 𪔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A533
U+2A534 (173364) 𪔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A534
U+2A535 (173365) 𪔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A535
U+2A536 (173366) 𪔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A536
U+2A537 (173367) 𪔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A537
U+2A538 (173368) 𪔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A538
U+2A539 (173369) 𪔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A539
U+2A53A (173370) 𪔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A53A
U+2A53B (173371) 𪔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A53B
U+2A53C (173372) 𪔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A53C
U+2A53D (173373) 𪔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A53D
U+2A53E (173374) 𪔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A53E
U+2A53F (173375) 𪔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A53F
U+2A540 (173376) 𪕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A540
U+2A541 (173377) 𪕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A541
U+2A542 (173378) 𪕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A542
U+2A543 (173379) 𪕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A543
U+2A544 (173380) 𪕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A544
U+2A545 (173381) 𪕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A545
U+2A546 (173382) 𪕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A546
U+2A547 (173383) 𪕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A547
U+2A548 (173384) 𪕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A548
U+2A549 (173385) 𪕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A549
U+2A54A (173386) 𪕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A54A
U+2A54B (173387) 𪕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A54B
U+2A54C (173388) 𪕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A54C
U+2A54D (173389) 𪕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A54D
U+2A54E (173390) 𪕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A54E
U+2A54F (173391) 𪕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A54F
U+2A550 (173392) 𪕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A550
U+2A551 (173393) 𪕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A551
U+2A552 (173394) 𪕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A552
U+2A553 (173395) 𪕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A553
U+2A554 (173396) 𪕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A554
U+2A555 (173397) 𪕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A555
U+2A556 (173398) 𪕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A556
U+2A557 (173399) 𪕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A557
U+2A558 (173400) 𪕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A558
U+2A559 (173401) 𪕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A559
U+2A55A (173402) 𪕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A55A
U+2A55B (173403) 𪕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A55B
U+2A55C (173404) 𪕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A55C
U+2A55D (173405) 𪕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A55D
U+2A55E (173406) 𪕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A55E
U+2A55F (173407) 𪕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A55F
U+2A560 (173408) 𪕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A560
U+2A561 (173409) 𪕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A561
U+2A562 (173410) 𪕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A562
U+2A563 (173411) 𪕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A563
U+2A564 (173412) 𪕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A564
U+2A565 (173413) 𪕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A565
U+2A566 (173414) 𪕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A566
U+2A567 (173415) 𪕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A567
U+2A568 (173416) 𪕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A568
U+2A569 (173417) 𪕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A569
U+2A56A (173418) 𪕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A56A
U+2A56B (173419) 𪕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A56B
U+2A56C (173420) 𪕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A56C
U+2A56D (173421) 𪕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A56D
U+2A56E (173422) 𪕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A56E
U+2A56F (173423) 𪕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A56F
U+2A570 (173424) 𪕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A570
U+2A571 (173425) 𪕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A571
U+2A572 (173426) 𪕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A572
U+2A573 (173427) 𪕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A573
U+2A574 (173428) 𪕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A574
U+2A575 (173429) 𪕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A575
U+2A576 (173430) 𪕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A576
U+2A577 (173431) 𪕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A577
U+2A578 (173432) 𪕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A578
U+2A579 (173433) 𪕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A579
U+2A57A (173434) 𪕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A57A
U+2A57B (173435) 𪕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A57B
U+2A57C (173436) 𪕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A57C
U+2A57D (173437) 𪕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A57D
U+2A57E (173438) 𪕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A57E
U+2A57F (173439) 𪕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A57F
U+2A580 (173440) 𪖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A580
U+2A581 (173441) 𪖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A581
U+2A582 (173442) 𪖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A582
U+2A583 (173443) 𪖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A583
U+2A584 (173444) 𪖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A584
U+2A585 (173445) 𪖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A585
U+2A586 (173446) 𪖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A586
U+2A587 (173447) 𪖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A587
U+2A588 (173448) 𪖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A588
U+2A589 (173449) 𪖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A589
U+2A58A (173450) 𪖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A58A
U+2A58B (173451) 𪖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A58B
U+2A58C (173452) 𪖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A58C
U+2A58D (173453) 𪖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A58D
U+2A58E (173454) 𪖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A58E
U+2A58F (173455) 𪖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A58F
U+2A590 (173456) 𪖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A590
U+2A591 (173457) 𪖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A591
U+2A592 (173458) 𪖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A592
U+2A593 (173459) 𪖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A593
U+2A594 (173460) 𪖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A594
U+2A595 (173461) 𪖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A595
U+2A596 (173462) 𪖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A596
U+2A597 (173463) 𪖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A597
U+2A598 (173464) 𪖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A598
U+2A599 (173465) 𪖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A599
U+2A59A (173466) 𪖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A59A
U+2A59B (173467) 𪖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A59B
U+2A59C (173468) 𪖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A59C
U+2A59D (173469) 𪖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A59D
U+2A59E (173470) 𪖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A59E
U+2A59F (173471) 𪖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A59F
U+2A5A0 (173472) 𪖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A0
U+2A5A1 (173473) 𪖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A1
U+2A5A2 (173474) 𪖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A2
U+2A5A3 (173475) 𪖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A3
U+2A5A4 (173476) 𪖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A4
U+2A5A5 (173477) 𪖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A5
U+2A5A6 (173478) 𪖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A6
U+2A5A7 (173479) 𪖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A7
U+2A5A8 (173480) 𪖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A8
U+2A5A9 (173481) 𪖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5A9
U+2A5AA (173482) 𪖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5AA
U+2A5AB (173483) 𪖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5AB
U+2A5AC (173484) 𪖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5AC
U+2A5AD (173485) 𪖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5AD
U+2A5AE (173486) 𪖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5AE
U+2A5AF (173487) 𪖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5AF
U+2A5B0 (173488) 𪖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B0
U+2A5B1 (173489) 𪖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B1
U+2A5B2 (173490) 𪖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B2
U+2A5B3 (173491) 𪖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B3
U+2A5B4 (173492) 𪖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B4
U+2A5B5 (173493) 𪖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B5
U+2A5B6 (173494) 𪖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B6
U+2A5B7 (173495) 𪖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B7
U+2A5B8 (173496) 𪖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B8
U+2A5B9 (173497) 𪖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5B9
U+2A5BA (173498) 𪖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5BA
U+2A5BB (173499) 𪖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5BB
U+2A5BC (173500) 𪖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5BC
U+2A5BD (173501) 𪖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5BD
U+2A5BE (173502) 𪖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5BE
U+2A5BF (173503) 𪖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5BF
U+2A5C0 (173504) 𪗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C0
U+2A5C1 (173505) 𪗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C1
U+2A5C2 (173506) 𪗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C2
U+2A5C3 (173507) 𪗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C3
U+2A5C4 (173508) 𪗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C4
U+2A5C5 (173509) 𪗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C5
U+2A5C6 (173510) 𪗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C6
U+2A5C7 (173511) 𪗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C7
U+2A5C8 (173512) 𪗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C8
U+2A5C9 (173513) 𪗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5C9
U+2A5CA (173514) 𪗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5CA
U+2A5CB (173515) 𪗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5CB
U+2A5CC (173516) 𪗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5CC
U+2A5CD (173517) 𪗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5CD
U+2A5CE (173518) 𪗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5CE
U+2A5CF (173519) 𪗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5CF
U+2A5D0 (173520) 𪗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D0
U+2A5D1 (173521) 𪗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D1
U+2A5D2 (173522) 𪗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D2
U+2A5D3 (173523) 𪗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D3
U+2A5D4 (173524) 𪗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D4
U+2A5D5 (173525) 𪗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D5
U+2A5D6 (173526) 𪗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D6
U+2A5D7 (173527) 𪗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D7
U+2A5D8 (173528) 𪗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D8
U+2A5D9 (173529) 𪗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5D9
U+2A5DA (173530) 𪗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5DA
U+2A5DB (173531) 𪗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5DB
U+2A5DC (173532) 𪗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5DC
U+2A5DD (173533) 𪗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5DD
U+2A5DE (173534) 𪗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5DE
U+2A5DF (173535) 𪗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5DF
U+2A5E0 (173536) 𪗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E0
U+2A5E1 (173537) 𪗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E1
U+2A5E2 (173538) 𪗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E2
U+2A5E3 (173539) 𪗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E3
U+2A5E4 (173540) 𪗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E4
U+2A5E5 (173541) 𪗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E5
U+2A5E6 (173542) 𪗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E6
U+2A5E7 (173543) 𪗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E7
U+2A5E8 (173544) 𪗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E8
U+2A5E9 (173545) 𪗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5E9
U+2A5EA (173546) 𪗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5EA
U+2A5EB (173547) 𪗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5EB
U+2A5EC (173548) 𪗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5EC
U+2A5ED (173549) 𪗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5ED
U+2A5EE (173550) 𪗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5EE
U+2A5EF (173551) 𪗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5EF
U+2A5F0 (173552) 𪗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F0
U+2A5F1 (173553) 𪗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F1
U+2A5F2 (173554) 𪗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F2
U+2A5F3 (173555) 𪗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F3
U+2A5F4 (173556) 𪗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F4
U+2A5F5 (173557) 𪗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F5
U+2A5F6 (173558) 𪗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F6
U+2A5F7 (173559) 𪗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F7
U+2A5F8 (173560) 𪗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F8
U+2A5F9 (173561) 𪗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5F9
U+2A5FA (173562) 𪗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5FA
U+2A5FB (173563) 𪗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5FB
U+2A5FC (173564) 𪗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5FC
U+2A5FD (173565) 𪗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5FD
U+2A5FE (173566) 𪗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5FE
U+2A5FF (173567) 𪗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A5FF
U+2A600 (173568) 𪘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A600
U+2A601 (173569) 𪘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A601
U+2A602 (173570) 𪘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A602
U+2A603 (173571) 𪘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A603
U+2A604 (173572) 𪘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A604
U+2A605 (173573) 𪘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A605
U+2A606 (173574) 𪘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A606
U+2A607 (173575) 𪘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A607
U+2A608 (173576) 𪘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A608
U+2A609 (173577) 𪘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A609
U+2A60A (173578) 𪘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A60A
U+2A60B (173579) 𪘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A60B
U+2A60C (173580) 𪘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A60C
U+2A60D (173581) 𪘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A60D
U+2A60E (173582) 𪘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A60E
U+2A60F (173583) 𪘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A60F
U+2A610 (173584) 𪘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A610
U+2A611 (173585) 𪘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A611
U+2A612 (173586) 𪘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A612
U+2A613 (173587) 𪘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A613
U+2A614 (173588) 𪘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A614
U+2A615 (173589) 𪘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A615
U+2A616 (173590) 𪘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A616
U+2A617 (173591) 𪘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A617
U+2A618 (173592) 𪘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A618
U+2A619 (173593) 𪘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A619
U+2A61A (173594) 𪘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A61A
U+2A61B (173595) 𪘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A61B
U+2A61C (173596) 𪘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A61C
U+2A61D (173597) 𪘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A61D
U+2A61E (173598) 𪘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A61E
U+2A61F (173599) 𪘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A61F
U+2A620 (173600) 𪘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A620
U+2A621 (173601) 𪘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A621
U+2A622 (173602) 𪘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A622
U+2A623 (173603) 𪘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A623
U+2A624 (173604) 𪘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A624
U+2A625 (173605) 𪘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A625
U+2A626 (173606) 𪘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A626
U+2A627 (173607) 𪘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A627
U+2A628 (173608) 𪘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A628
U+2A629 (173609) 𪘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A629
U+2A62A (173610) 𪘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A62A
U+2A62B (173611) 𪘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A62B
U+2A62C (173612) 𪘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A62C
U+2A62D (173613) 𪘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A62D
U+2A62E (173614) 𪘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A62E
U+2A62F (173615) 𪘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A62F
U+2A630 (173616) 𪘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A630
U+2A631 (173617) 𪘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A631
U+2A632 (173618) 𪘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A632
U+2A633 (173619) 𪘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A633
U+2A634 (173620) 𪘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A634
U+2A635 (173621) 𪘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A635
U+2A636 (173622) 𪘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A636
U+2A637 (173623) 𪘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A637
U+2A638 (173624) 𪘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A638
U+2A639 (173625) 𪘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A639
U+2A63A (173626) 𪘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A63A
U+2A63B (173627) 𪘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A63B
U+2A63C (173628) 𪘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A63C
U+2A63D (173629) 𪘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A63D
U+2A63E (173630) 𪘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A63E
U+2A63F (173631) 𪘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A63F
U+2A640 (173632) 𪙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A640
U+2A641 (173633) 𪙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A641
U+2A642 (173634) 𪙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A642
U+2A643 (173635) 𪙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A643
U+2A644 (173636) 𪙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A644
U+2A645 (173637) 𪙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A645
U+2A646 (173638) 𪙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A646
U+2A647 (173639) 𪙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A647
U+2A648 (173640) 𪙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A648
U+2A649 (173641) 𪙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A649
U+2A64A (173642) 𪙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A64A
U+2A64B (173643) 𪙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A64B
U+2A64C (173644) 𪙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A64C
U+2A64D (173645) 𪙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A64D
U+2A64E (173646) 𪙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A64E
U+2A64F (173647) 𪙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A64F
U+2A650 (173648) 𪙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A650
U+2A651 (173649) 𪙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A651
U+2A652 (173650) 𪙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A652
U+2A653 (173651) 𪙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A653
U+2A654 (173652) 𪙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A654
U+2A655 (173653) 𪙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A655
U+2A656 (173654) 𪙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A656
U+2A657 (173655) 𪙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A657
U+2A658 (173656) 𪙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A658
U+2A659 (173657) 𪙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A659
U+2A65A (173658) 𪙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A65A
U+2A65B (173659) 𪙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A65B
U+2A65C (173660) 𪙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A65C
U+2A65D (173661) 𪙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A65D
U+2A65E (173662) 𪙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A65E
U+2A65F (173663) 𪙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A65F
U+2A660 (173664) 𪙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A660
U+2A661 (173665) 𪙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A661
U+2A662 (173666) 𪙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A662
U+2A663 (173667) 𪙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A663
U+2A664 (173668) 𪙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A664
U+2A665 (173669) 𪙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A665
U+2A666 (173670) 𪙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A666
U+2A667 (173671) 𪙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A667
U+2A668 (173672) 𪙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A668
U+2A669 (173673) 𪙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A669
U+2A66A (173674) 𪙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A66A
U+2A66B (173675) 𪙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A66B
U+2A66C (173676) 𪙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A66C
U+2A66D (173677) 𪙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A66D
U+2A66E (173678) 𪙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A66E
U+2A66F (173679) 𪙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A66F
U+2A670 (173680) 𪙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A670
U+2A671 (173681) 𪙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A671
U+2A672 (173682) 𪙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A672
U+2A673 (173683) 𪙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A673
U+2A674 (173684) 𪙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A674
U+2A675 (173685) 𪙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A675
U+2A676 (173686) 𪙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A676
U+2A677 (173687) 𪙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A677
U+2A678 (173688) 𪙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A678
U+2A679 (173689) 𪙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A679
U+2A67A (173690) 𪙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A67A
U+2A67B (173691) 𪙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A67B
U+2A67C (173692) 𪙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A67C
U+2A67D (173693) 𪙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A67D
U+2A67E (173694) 𪙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A67E
U+2A67F (173695) 𪙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A67F
U+2A680 (173696) 𪚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A680
U+2A681 (173697) 𪚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A681
U+2A682 (173698) 𪚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A682
U+2A683 (173699) 𪚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A683
U+2A684 (173700) 𪚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A684
U+2A685 (173701) 𪚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A685
U+2A686 (173702) 𪚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A686
U+2A687 (173703) 𪚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A687
U+2A688 (173704) 𪚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A688
U+2A689 (173705) 𪚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A689
U+2A68A (173706) 𪚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A68A
U+2A68B (173707) 𪚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A68B
U+2A68C (173708) 𪚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A68C
U+2A68D (173709) 𪚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A68D
U+2A68E (173710) 𪚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A68E
U+2A68F (173711) 𪚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A68F
U+2A690 (173712) 𪚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A690
U+2A691 (173713) 𪚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A691
U+2A692 (173714) 𪚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A692
U+2A693 (173715) 𪚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A693
U+2A694 (173716) 𪚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A694
U+2A695 (173717) 𪚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A695
U+2A696 (173718) 𪚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A696
U+2A697 (173719) 𪚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A697
U+2A698 (173720) 𪚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A698
U+2A699 (173721) 𪚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A699
U+2A69A (173722) 𪚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A69A
U+2A69B (173723) 𪚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A69B
U+2A69C (173724) 𪚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A69C
U+2A69D (173725) 𪚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A69D
U+2A69E (173726) 𪚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A69E
U+2A69F (173727) 𪚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A69F
U+2A6A0 (173728) 𪚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A0
U+2A6A1 (173729) 𪚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A1
U+2A6A2 (173730) 𪚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A2
U+2A6A3 (173731) 𪚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A3
U+2A6A4 (173732) 𪚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A4
U+2A6A5 (173733) 𪚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A5
U+2A6A6 (173734) 𪚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A6
U+2A6A7 (173735) 𪚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A7
U+2A6A8 (173736) 𪚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A8
U+2A6A9 (173737) 𪚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6A9
U+2A6AA (173738) 𪚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6AA
U+2A6AB (173739) 𪚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6AB
U+2A6AC (173740) 𪚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6AC
U+2A6AD (173741) 𪚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6AD
U+2A6AE (173742) 𪚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6AE
U+2A6AF (173743) 𪚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6AF
U+2A6B0 (173744) 𪚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B0
U+2A6B1 (173745) 𪚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B1
U+2A6B2 (173746) 𪚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B2
U+2A6B3 (173747) 𪚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B3
U+2A6B4 (173748) 𪚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B4
U+2A6B5 (173749) 𪚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B5
U+2A6B6 (173750) 𪚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B6
U+2A6B7 (173751) 𪚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B7
U+2A6B8 (173752) 𪚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B8
U+2A6B9 (173753) 𪚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6B9
U+2A6BA (173754) 𪚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6BA
U+2A6BB (173755) 𪚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6BB
U+2A6BC (173756) 𪚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6BC
U+2A6BD (173757) 𪚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6BD
U+2A6BE (173758) 𪚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6BE
U+2A6BF (173759) 𪚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6BF
U+2A6C0 (173760) 𪛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C0
U+2A6C1 (173761) 𪛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C1
U+2A6C2 (173762) 𪛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C2
U+2A6C3 (173763) 𪛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C3
U+2A6C4 (173764) 𪛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C4
U+2A6C5 (173765) 𪛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C5
U+2A6C6 (173766) 𪛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C6
U+2A6C7 (173767) 𪛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C7
U+2A6C8 (173768) 𪛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C8
U+2A6C9 (173769) 𪛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6C9
U+2A6CA (173770) 𪛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6CA
U+2A6CB (173771) 𪛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6CB
U+2A6CC (173772) 𪛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6CC
U+2A6CD (173773) 𪛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6CD
U+2A6CE (173774) 𪛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6CE
U+2A6CF (173775) 𪛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6CF
U+2A6D0 (173776) 𪛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D0
U+2A6D1 (173777) 𪛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D1
U+2A6D2 (173778) 𪛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D2
U+2A6D3 (173779) 𪛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D3
U+2A6D4 (173780) 𪛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D4
U+2A6D5 (173781) 𪛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D5
U+2A6D6 (173782) 𪛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D6
U+2A6D7 (173783) 𪛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D7
U+2A6D8 (173784) 𪛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D8
U+2A6D9 (173785) 𪛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6D9
U+2A6DA (173786) 𪛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6DA
U+2A6DB (173787) 𪛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6DB
U+2A6DC (173788) 𪛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6DC
U+2A6DD (173789) 𪛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6DD
U+2A6DE (173790) 𪛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6DE
U+2A6DF (173791) 𪛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A6DF