ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์[ใส่คำอ่านแบบแบ่งพยางค์โดยใช้ - ที่นี่]
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิง[ใส่คำอ่านแบบแบ่งพยางค์โดยใช้ - ที่นี่]
ราชบัณฑิตยสภา[ใส่คำอ่านแบบแบ่งพยางค์โดยใช้ - ที่นี่]
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/[ใส่คำอ่านแบบแบ่งพยางค์โดยใช้ - ที่นี่]/

คำ$1แก้ไข

แม่แบบ:$2