ผู้ใช้:Alifshinobi/Southwestern Tai tones วรรณยุกต์กลุ่มภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้

Lao แก้ไข

Vientiane Lao (Osatananda, 1997, p. 40)
ผา 1(3) ผ่า 33 ผ้า 31 ผาก 31 ผัก 35
ปา 1(3) ป่า 33 ป้า 52 ปาก 31 ปัก 35
บา 1(3) บ่า 33 บ้า 52 บาก 31 บัก 35
พา 35 พ่า 33 พ้า 52 พาก 52 พัก 33
Luang Prabang Lao (Osatananda, 2015, p. 122)
ผา 533 ผ่า 32 ผ้า 552 ผาก /552/ [332] ผัก /12/ [12]
ปา 12 ป่า 32 ป้า 34 ปาก /552/ [332] ปัก /12/ [12]
บา 12 บ่า 32 บ้า 34 บาก /552/ [332] บัก /12/ [12]
พา 12 พ่า 32 พ้า 34 พาก /34/ [23] พัก /32/ [22]
Khonkaen (Tambon Phuwiang ภูเวียง) Isan (Nammungkhun & Buakaw, 2020, p. 109)
ผา 213 ผ่า 22 ผ้า 21 ผาก 21 ผัก 212
ปา 212 ป่า 22 ป้า 231 ปาก 21 ปัก 212
บา 212 บ่า 22 บ้า 231 บาก 21 บัก 212
พา 23 พ่า 22 พ้า 231 พาก 231 พัก 33
Khonkaen (Tambon Nongkungsoen หนองกุงเซิน) Isan (Nammungkhun & Buakaw, 2020, p. 109)
ผา 213 ผ่า 22 ผ้า 21 ผาก 21 ผัก 212
ปา 121 ป่า 22 ป้า 231 ปาก 21 ปัก 212
บา 121 บ่า 22 บ้า 231 บาก 21 บัก 212
พา 341 พ่า 22 พ้า 231 พาก 231 พัก 33

Tai Yuan แก้ไข

Chiangmai Tai Yuan (Northern Thai) (the Lanna dictionary, 2007, p. ต)
ผา 24 ผ่า 21 ผ้า 44ʔ ผาก 21 ผัก 24
ปา 24 ป่า 21 ป้า 44ʔ ปาก 21 ปัก 24
บา 33 บ่า 21 บ้า 44ʔ บาก 21 บัก 24
พา 33 พ่า 42 พ้า 45 พาก 42 พัก 45
Nan Tai Yuan (Northern Thai) (Owen, 2012, p. 18, citing Akharawatthanakun, 2012)
ผา 23 ผ่า 22 ผ้า 44ʔ ผาก 22 ผัก 35
ปา 23 ป่า 22 ป้า 44ʔ ปาก 22 ปัก 35
บา 35 บ่า 22 บ้า 44ʔ บาก 22 บัก 35
พา 35 พ่า 31 พ้า 41ʔ พาก 31 พัก 44

Khuen แก้ไข

Keng Tung city and Kang Murng Khuen (Owen, 2012, pp. 27-28)
ผา /325/ ผ่า /22/ [21] ผ้า /33ʔ/ ผาก /22/ [21] ผัก /33/ [44]
ปา /325/ ป่า /22/ [21] ป้า /33ʔ/ ปาก /22/ [21] ปัก /33/ [44]
บา /33/ [32] บ่า /22/ [21] บ้า /33ʔ/ บาก /22/ [21] บัก /33/ [44]
พา /33/ [32] พ่า /22/ [21] พ้า /41/ พาก /22/ [21] พัก /41/ [42]
Keng Tung city and Kang Murng Khuen (Owen, 2012, p. 27)
Name Tone letters
falling rising 325
mid 33
low 22
mid glottalized 33ʔ
high falling 41

Dehong แก้ไข

Dehong (Luo, 1999, p. xiv)
ผา /24/ ผ่า /11/ ผ้า /31/ ผาก /11/ ผัก /24/
ปา /33/ ป่า /11/ ป้า /31/ ปาก /11/ ปัก /24/
บา /33/ บ่า /11/ บ้า /31/ บาก /11/ บัก /24/
พา /53/ พ่า /33/ พ้า /43/ พาก /43/ พัก /43/

References แก้ไข

  • Akharawatthanakun, P. (2012). Lexical and phonological variation and change in Tai dialects spoken in Nan province. Research Report submitted to The Commission on Higher Education and The Thailand Research Fund.
  • Luo, Y. (1999). A dictionary of Dehong, Southwest China. The Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies, Pacific Linguistics.
  • Nammungkhun, P., & Buakaw, S. (2020) [นามมุงคุณ, พ., & บัวขาว, ศ. (พ.ศ. 2563)]. Tonal system in Northeast Thai dialect of Phuwiang, Khonkaen province [ระบบวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นอีสานอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น]. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 8(1), 102-111. http://www.human.lpru.ac.th/HUSOCojs/index.php/HUSOCReview/article/viewFile/181/126
  • Osatananda, V. (1997). Tone in Vientiane Lao (Order No. 9801455). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304347191). https://www.proquest.com/dissertations-theses/tone-vientiane-lao/docview/304347191/se-2?accountid=10906
  • Osatananda, V (2015). Lao Khrang and Luang Phrabang Lao: A comparison of tonal systems and foreign-accent rating by Luang Phrabang judges. http://www.laostudies.org/system/files/subscription/Varisa.pdf
  • Owen, R. W. (2012). A tonal analysis of contemporary Tai Khuen varieties. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS) 5:12-31. http://jseals.org/pdf/owen2012tonal.pdf
  • พจนานุกรมภาษาล้านนา = The Lanna dictionary (พิมพ์ครั้งที่ 2). (พ.ศ. 2550 [= 2007 CE]). เชียงใหม่: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.