ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ถาน - กอน

คำนามแก้ไข

ฐานกรณ์

  1. ที่ตั้งและเครื่องทำให้เกิดเสียงในการพูด