คังไคยหัตถี

ช้างคับเคยยนาเคนทร์ หรือ คังไคย สีกายดังสีอุทกวารี