ภาษาฮินดี

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

सम्पत्ति (สมฺปตฺติ?

  1. ทอง