ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zuo4 (จู้อิน ㄗㄨㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zuò