ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zuo3 (จู้อิน ㄗㄨㄛˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zuǒ