ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zuo2 (จู้อิน ㄗㄨㄛˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zuó