ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zun1 (จู้อิน ㄗㄨㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zūn