ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zui4 (จู้อิน ㄗㄨㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zuì