ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zuan4 (จู้อิน ㄗㄨㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zuàn