ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zuan3 (จู้อิน ㄗㄨㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zuǎn