ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zu4 (จู้อิน ㄗㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ