ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zu2 (จู้อิน ㄗㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ