ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zou1 (จู้อิน ㄗㄡ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zōu