ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zou1 (จู้อิน ㄗㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zōu