ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zong3 (จู้อิน ㄗㄨㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zǒng