ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zong1 (จู้อิน ㄗㄨㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zōng