ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhuo2 (จู้อิน ㄓㄨㄛˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhuó