ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhun3 (จู้อิน ㄓㄨㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhǔn