ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhun3 (จู้อิน ㄓㄨㄣˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhǔn